Kalkuator zysku księgowego


Jak zrozumieć zysk księgowy przedsiębiorstwa?

zysk księgowy

Stworzyliśmy ten Kalkulator Zysku Księgowego, aby pomóc Ci określić rentowność dowolnej firmy. 

Niezależnie od tego, czy analizujesz potencjalną inwestycję, czy planujesz rozszerzyć swoją działalność, szacowanie rentowności to pierwszy i kluczowy krok, a nasze narzędzie może Ci w tym pomóc.

Zysk księgowy jest kluczowym wskaźnikiem wyników finansowych firmy, ponieważ odzwierciedla kwotę pieniędzy, jaką firma zarabia po uwzględnieniu wszystkich jej wydatków. 

Czym jest zysk księgowy?

Zysk księgowy to kwota pieniędzy, jaką firma zarabia z finansowego punktu widzenia. Ten rodzaj zysku jest prezentowany w sprawozdaniach finansowych firmy, dlatego musi być jak najbardziej dokładny. 

Zysk księgowy uwzględnia przychody firmy oraz wszystkie koszty księgowe:

 1. Koszty operacyjne: Obejmuje to Koszt Sprzedanych Towarów (KST) oraz wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności, takie jak czynsz, wynagrodzenia, media, ubezpieczenie i materiały biurowe.
 2. Amortyzacja: Jest to koszt trwałego środka trwałego używanego w działalności, który jest stopniowo odpisywany z biegiem czasu.
 3. Odsetki: Jest to koszt pożyczania pieniędzy na finansowanie działalności operacyjnej.
 4. Podatki: Obejmuje to podatki dochodowe płatne przez firmę na rzecz państwa.

Po odjęciu wszystkich tych wydatków od całkowitego przychodu generowanego przez firmę, uzyskujemy zysk księgowy lub dochód netto. 

Zysk księgowy jest kluczowym wskaźnikiem dla każdego właściciela firmy, ponieważ dostarcza jasny obraz wyników finansowych firmy, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyszłych inwestycji i możliwości wzrostu.

W przeciwieństwie do zysku ekonomicznego, przy obliczaniu zysku księgowego nie ma miejsca na różne interpretacje czy spekulacje dotyczące nieuwzględnionych okazji. Prawo reguluje dokładność zysku księgowego i jest ściśle standaryzowane.

Jak obliczyć zysk księgowy?

Aby obliczyć zysk księgowy, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Sprawdź swoje przychody za dany okres.
 2. Sumuj wszystkie koszty operacyjne, takie jak czynsz, lista płac, KST itp.
 3. Oblicz odsetki, które zapłaciłeś za pożyczki zaciągnięte na rzecz swojego biznesu.
 4. Oblicz amortyzację - redukcję wartości trwałych aktywów w czasie.
 5. Wprowadź dane do powyższego formularza lub podstaw je do poniższego wzoru.

Formuła Zysku Księgowego

Formuła obliczania zysku księgowego jest dość prosta. Musisz odjąć wszystkie koszty finansowe od przychodów firmy. 

Zysk_księgowy = Całkowity_przychód - koszty_operacyjne - odsetki - amortyzacja

Znaczenie zysku księgowego

znaczenie zysku księgowego

Zysk księgowy jest również znany jako zysk z księgowości lub zysk finansowy. Wartość zysku jest kluczowa dla obliczania podatku dochodowego lub wyceny firmy.

Zysk księgowy jest istotny, ponieważ dostarcza jasny obraz wyników finansowych firmy w danym okresie.

Poniżej przedstawiamy powody, dla których ten wskaźnik jest tak cenny:

 1. Miernik sukcesu: Zysk księgowy reprezentuje ilość pieniędzy, jaką firma zarobiła po uwzględnieniu wszystkich jej wydatków. Dodatni zysk księgowy wskazuje, że firma jest rentowna i generuje przychody, podczas gdy ujemny zysk księgowy wskazuje na przeciwność.
 2. Podstawa do podejmowania decyzji: Właściciele firm i menedżerowie mogą używać zysku księgowego do oceny wyników różnych działań biznesowych, identyfikacji mocnych i słabych stron oraz podejmowania świadomych decyzji o przyszłych inwestycjach i możliwościach wzrostu.
 3. Narzędzie do analizy finansowej: Zysk księgowy dostarcza informacji o zdrowiu finansowym firmy, jej płynności i wypłacalności. Analitycy finansowi i inwestorzy używają zysku księgowego do oceny rentowności firmy, potencjału wzrostu oraz poziomu ryzyka.
 4. Wymagania dotyczące sprawozdawczości: Firmy są zobowiązane do raportowania swojego zysku księgowego w sprawozdaniach finansowych, które są używane przez interesariuszy, takich jak inwestorzy, wierzyciele i organy regulacyjne. Interesariusze używają zysku księgowego do oceny zdrowia finansowego firmy i podejmowania decyzji o inwestowaniu lub udzielaniu firmie kredytu.

Ograniczenia zysku księgowego

Chociaż zysk księgowy dostarcza cennych informacji na temat finansów firmy, ma również kilka ograniczeń.

 1. Ignorowanie czynników niematerialnych:
  Zysk księgowy uwzględnia tylko transakcje pieniężne i nie bierze pod uwagę czynników niematerialnych, takich jak satysfakcja pracowników, lojalność klientów i reputacja marki. Czynniki te mogą znacząco wpływać na długoterminowy sukces firmy, ale nie są odzwierciedlone w zysku księgowym.
 2. Ignorowanie momentu przepływów pieniężnych:
  Zysk księgowy nie uwzględnia momentu przepływów pieniężnych. Na przykład firma może generować wysoki poziom sprzedaży w jednym okresie, ale może musieć zapłacić za związane z tym koszty w późniejszym okresie, co prowadzi do opóźnienia w przepływach pieniężnych. Opóźnienie to może wpłynąć na zdolność firmy do płacenia rachunków i spełniania jej zobowiązań finansowych.
 3. Ignorowanie wydatków kapitałowych:
  Zysk księgowy nie uwzględnia wydatków kapitałowych, które są inwestycjami w długoterminowe aktywa, takie jak nieruchomości, zakłady i sprzęt. Inwestycje te są niezbędne dla długoterminowego sukcesu firmy, ale mogą nie być odzwierciedlone w zysku księgowym.
 4. Podatność na praktyki księgowe:
  Zysk księgowy jest podatny na manipulacje wynikające z praktyk księgowych, takich jak metody amortyzacji i rozpoznawanie przychodów. Praktyki te mogą wpłynąć na raportowany zysk księgowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie wyników finansowych firmy.

Zrozumienie ograniczeń tego wskaźnika pozwala na wyciągnięcie właściwych wniosków po analizie sprawozdania finansowego firmy.

Zalecamy poszerzenie swojej analizy poprzez ocenę innych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa, aby uzyskać bardziej wszechstronne rozumienie jego wyników finansowych.

Jakie wskaźniki należy analizować po obliczeniu zysku księgowego?

alternatywne wskaźniki

Po obliczeniu zysku księgowego firmy powinny analizować kilka innych wskaźników, aby lepiej zrozumieć sytuację finansową firmy:

 1. Marża brutto:
  Marża brutto to różnica między przychodami generowanymi przez firmę a kosztem sprzedanych towarów. Dostarcza ona informacji o rentowności sprzedawanych produktów lub usług i pomaga firmom identyfikować możliwości poprawy ich cen i struktur kosztowych.
 2. Marża operacyjna:
  Marża operacyjna to różnica między przychodami generowanymi przez firmę a jej kosztami operacyjnymi. Daje ona informacje o efektywności operacyjnej firmy i pomaga identyfikować możliwości poprawy zarządzania kosztami.
 3. Stopa zwrotu z aktywów (ROA):
  ROA mierzy, jak efektywnie firma używa swoich aktywów do generowania zysków. Jest obliczana przez podzielenie zysku księgowego przez łączne aktywa. Wyższa wartość ROA wskazuje, że firma generuje większe zyski ze swoich aktywów.
 4. Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE):
  ROE mierzy zwrot z inwestycji dokonanej przez akcjonariuszy firmy. Jest obliczana przez podzielenie zysku księgowego przez łączny kapitał własny. Wyższa wartość ROE wskazuje, że firma generuje większe zyski dla swoich akcjonariuszy.
 5. Przepływy pieniężne:
  Przepływy pieniężne mierzą ilość pieniędzy, która przepływa do i z firmy. Dodatni przepływ pieniężny wskazuje, że firma ma więcej pieniędzy wpływających niż wypływających, podczas gdy ujemny przepływ pieniężny wskazuje na przeciwność. Monitorowanie przepływów pieniężnych jest kluczowe dla zapewnienia, że firma może spełniać swoje zobowiązania finansowe i inwestować w przyszły wzrost.

Analizując te wskaźniki, firmy mogą identyfikować obszary do poprawy, podejmować świadome decyzje i napędzać przyszły wzrost.

Alternatywne narzędzia

Zyski firmy mogą być definiowane różnie w zależności od kontekstu. Mogłeś słyszeć o zysku netto, NOPAT, EBIT, EBITDA itp.

Popularnym wskaźnikiem rentowności finansowej jest współczynnik marży EBITDA.

Możesz obliczyć wszystkie te wskaźniki i wiele innych za pomocą narzędzi dostępnych w FinansoPolis. Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu, zajrzyj na inne kalkulatory dostępne w kategorii strony.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-07-15 13:15:25 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-22 11:15:37

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...