Kalkulator ROE


Zmaksymalizuj zwrot z kapitału dzięki FinansoPolis

Co to jest zwrot z kapitału własnego (ROE) ?

ROE jest jednym z najczęściej używanych wskaźników rentowności firmy i jest wyrażany jako stosunek netto zysku firmy do kapitału akcjonariuszy. Mówiąc prościej, wskaźnik zwrotu z kapitału własnego mierzy efektywność firmy w generowaniu zysków. 

Kiedy używać kalkulatora ROE:

 • Aby obliczyć rentowność firmy
 • Aby prognozować przyszłą rentowność
 • Aby porównać firmy

Kiedy nie używać wskaźnika ROE

Chociaż wskaźnik ROE jest bardzo popularnym wskaźnikiem, są sytuacje, gdy zamiast niego powinny być stosowane inne wskaźniki. Najważniejszym ograniczeniem tego wskaźnika jest nieuwzględnianie ramy czasowej oraz długu. Jeśli Twoja firma używa długu jako dźwigni finansowej, powinieneś użyć kalkulatora ROCE zamiast tego.

Cechy charakterystyczne

 • Jest to prosty sposób analizy rentowności firmy.
 • Jest to uniwersalny wskaźnik, który można stosować w każdej firmie posiadającej aktywa.
 • Jest wyrażony w wartości procentowej.
 • Może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne wskaźnika ROE

Jak obliczyć ROE?

Zwrot z kapitału własnego to stosunek dochodu netto do kapitału akcjonariuszy, zwykle wyrażany jako wartość procentowa.

Formuła zwrotu z kapitału własnego

ROE = (dochód_netto / kapitał_własny) * 100%

Gdzie:

 • Dochód netto - Zysk netto firmy przed wypłatą dywidend.
 • Kapitał własny - Nie uwzględnia żadnego długu. 

Każda wartość do obliczenia tego wskaźnika można znaleźć w bilansie lub rachunku zysków i strat firmy.  

Kluczowe wnioski

 • Ponieważ firma może generować zysk lub stratę, wskaźnik zwrotu z kapitału własnego może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne.
 • Dla firmy o ujemnym kapitale własnym i generującej stratę, ROE może przyjmować wysokie wartości, co może być mylące. Dlatego w takich przypadkach nie należy obliczać wskaźnika ROE.
 • Czas nie jest częścią równania. Dlatego porównując firmy, powinieneś obliczać ROE dla okresów tej samej długości.

Co to jest dobry zwrot z kapitału własnego (ROE)?

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście, im wyższy, tym lepszy, ale ROE powyżej 10% uważa się za dobry zwrot z kapitału własnego. 

Bardziej precyzyjnie, warto porównać ROE z przeciętnym ROE dla danej branży.

Są branże, w których ROE powyżej 20% jest powszechne, podczas gdy 5% może być wyzwaniem dla innych. 

Zalety i wady wskaźnika ROE

Zalety wskaźnika ROE

Łatwość użycia

Niewątpliwie prostota to największa zaleta tego wskaźnika. Koncepcja jest łatwa do zrozumienia, ale każda składowa (zysk netto i kapitał własny) jest dokładnie określona. 

Szybkie porównanie firm

Jedna wartość procentowa podawana przez formułę ROE pozwala nam porównać wyniki wielu różnych firm w kilka chwil.

Wady wskaźnika ROE

Chociaż ROE jest użytecznym i popularnym wskaźnikiem, należy wziąć pod uwagę pewne ryzyko, aby poprawnie korzystać z tego wskaźnika i wyciągać właściwe wnioski.

Nie uwzględnia długu.

Nie zawsze jest to wada, ponieważ ROE służy do analizy wydajności firmy w generowaniu zysków ze swojego kapitału własnego. Jednak należy być świadomym, że firmy intensywnie korzystające z długu mogą mieć wysokie ROE kosztem przyszłych zysków, ponieważ każdy dług musi być wcześniej czy później spłacony. 

Nie uwzględnia czasu

Równanie ROE nie ma zmiennej czasowej, więc ramy czasowe nie są uwzględniane podczas obliczania tego wskaźnika. Ale z oczywistych przyczyn ROE obliczony za jeden kwartał nie jest równoznaczny z ROE za cały rok.

Może być mylący

ROE to prosta koncepcja, ale ta prostota ma swoją cenę. Nie wszystkie czynniki są uwzględniane podczas obliczania tego wskaźnika. Dlatego w niektórych przypadkach inne wskaźniki są lepsze do konkretnych porównań. Aby wymienić tylko kilka, możemy wymienić Zwrot z zaangażowanego kapitałuZwrot z sprzedażyi Zwrot z zainwestowanego kapitału.

Ryzyko nie jest uwzględniane.

Jedna wartość liczbowania nie jest dobrym przybliżeniem atrakcyjności firmy. Ponieważ w jednym roku może generować bardzo wysokie zyski, a w kolejnym może być stratny. ROE nie uwzględnia takiej zmienności, ale jest to kluczowy wskaźnik dla każdego inwestora.

Przykład obliczania ROE

Aby lepiej zilustrować zastosowania ROE, przeanalizujmy wyniki fikcyjnej firmy ACNE Corp. 

Firma wygenerowała w ciągu jednego roku fiskalnego zysk netto w wysokości 230 000 $ przy kapitale własnym akcjonariuszy wynoszącym 750 000 $. W tym przypadku:

ROE = (230 000 $ / 750 000 $) *100% = 30,6%

Efektywne ROE wynoszące 30,6% to doskonały wynik. 

FAQ

Jaka jest różnica między Zwrotem z Aktywów (ROA) a ROE?

Oba wskaźniki można używać do mierzenia rentowności firmy. Kluczowa różnica między tymi dwoma wskaźnikami polega na tym, jak traktują one dług. 

ROA uwzględnia zobowiązania firmy, a ROE nie. Dlatego firmy zadłużone będą miały wyższy zwrot z kapitału własnego i niższy Zwrot z Aktywów (ponieważ dług zwiększa mianownik w równaniu).


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-03-12 14:32:36 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-09 11:34:59

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...