Kalkulator ROIC


Oblicz zwrot z zainwestowanego kapitału z FinansoPolis.

Co oznacza zwrot z zainwestowanego kapitału?

ROIC to zaawansowany wskaźnik finansowy określający, jak efektywnie firma wykorzystuje swój kapitał do generowania zysków. Zainwestowany kapitał może mieć formę kapitału własnego i bieżących zobowiązań. 

Obliczanie ROIC pozwala określić, czy firma skutecznie tworzy wartość dla swoich akcjonariuszy. 

Cechy

  • ROIC pozwala nam oszacować, ile gotówki firma uzyskuje ze wszystkich swoich inwestycji. 
  • Ponieważ ten wskaźnik uwzględnia zarówno zobowiązania, jak i kapitał własny, jest dokładniejszym wskaźnikiem niż ROE
  • Jeśli wartość ROIC jest wyższa niż średni koszt kapitału, firma tworzy wartość ze swoich inwestycji. W przeciwnym razie marnuje zainwestowany kapitał.

Jak obliczyć zwrot z zainwestowanego kapitału?

Formuła Zwrotu z Zainwestowanego Kapitału

ROIC = NOPAT / zainwestowany kapitał

Gdzie:

NOPAT

Netto zysk operacyjny po opodatkowaniu to zysk operacyjny pomniejszony o skuteczny podatek dochodowy. Można go obliczyć używając EBIT (zysk przed odsetkami i podatkami) i skutecznej stawki podatkowej.

NOPAT = EBIT * (1 - stawka_podatkowa/100%)

Zainwestowany Kapitał

Kapitał pozyskany przez firmę może mieć formę kapitału własnego i długu. Można go wyrazić następującym równaniem:

Zainwestowany_kapitał = dług + kapitał własny

Alternatywna formuła ROIC

Korzystając z powyższych informacji, możemy wyprowadzić alternatywne równanie do obliczania ROIC:

ROIC = [EBIT * (1 - stawka podatkowa)] / (dług + kapitał własny)

Lub 

ROIC = (dochód netto – dywidendy) / (dług + kapitał własny)

Wszystkie dane potrzebne do obliczenia ROIC można znaleźć w rachunku zysków i strat firmy. Jednak skuteczna stawka podatkowa czasami nie jest przedstawiana bezpośrednio, ale można ją łatwo obliczyć, dzieląc koszty podatkowe firmy przez dochód netto.

Kluczowe wnioski z równań

  • ROIC można zwiększyć albo poprzez wzrost EBIT, albo optymalizację podatkową
  • Wysokie zobowiązania mogą obniżyć wskaźnik ROIC, jeśli pieniądze nie są używane efektywnie

Kiedy używać kalkulatora ROIC?

Jednak ROIC to bardzo dokładny wskaźnik finansowy do oceny rentowności firmy. Zrozumienie, w jakim kontekście jest najlepszym wyborem dla inwestorów, jest ważne.

Jak używać ROIC do określenia efektywności kapitału obrotowego?

ROIC jasno wskazuje, jak skuteczna jest firma w inwestowaniu dostępnego kapitału. Ten wskaźnik jest szczególnie ważny dla firm, które wykorzystują dług jako dźwignię finansową, ponieważ alternatywne wskaźniki, takie jak ROE, nie uwzględniają długu firmy.

Jak używać ROIC do wyceny firmy?

Chociaż ten jeden wskaźnik nie wystarczy, aby znaleźć rzeczywistą wartość firmy, jest niezbędnym elementem analizy finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten ujawnia wiele informacji księgowych, dlatego analiza bez jego uwzględnienia nie jest kompletna.

Jak używać ROIC, aby ustalić, czy zwiększenie kapitału jest dobrą opcją?

Ponieważ podstawowe pytanie, na które odpowiada wskaźnik ROIC, brzmi "jak efektywnie firma wykorzystuje bieżące aktywa?" - ten wskaźnik można użyć do podjęcia decyzji, czy dodatkowy przypływ kapitału mógłby być efektywnie wykorzystany do tworzenia wartości.

Tę kwestię można rozwiązać porównując ROIC do Średniego Ważonego Kosztu Kapitału (WACC). Jeśli ROIC jest wyższy niż WACC, oznacza to, że dodatkowa inwestycja może być przekształcona w zyski. W przeciwnym razie nie jest prawdopodobne, że dana firma wykorzysta dodatkowy kapitał efektywnie.

Jak używać ROIC do porównywania firm?

Podobnie jak inne wskaźniki biznesowe, ROIC pozwala porównywać przedsiębiorstwa. Nie tylko jest dokładniejszy niż wiele alternatyw, takich jak ROI czy ROE, ale wszystkie potrzebne informacje są dostępne w rachunku zysków i strat oraz bilansie. Dlatego porównywanie przedsięwzięć przy użyciu tego wskaźnika jest nie tylko proste, ale także szybkie.

Kiedy nie używać tego wskaźnika?

Chociaż ROIC ma ważne miejsce w podstawowej analizie biznesowej, ma swoje ograniczenia. Aby właściwie używać tego wskaźnika, istnieje kilka sytuacji, gdy powinno się stosować inne wskaźniki.

ROIC pomija inwestycje długoterminowe

Prowadzenie biznesu byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby wszystkie inwestycje zwracały się natychmiast. Często projekty zaczynają przynosić zyski po kilku latach.

Ponieważ ten wskaźnik koncentruje się na roku podatkowym, inwestycje długoterminowe obniżają wartość ROIC. Opierając się wyłącznie na tym wskaźniku, można przegapić dobrą okazję inwestycyjną.

Nowe firmy zwykle mają niski ROIC.

Z podobnych powodów nowo powstałe firmy mają zwykle niskie lub ujemne wartości procentowe ROIC. Każde przedsięwzięcie potrzebuje czasu, aby przynosić zyski, więc stosowanie tego wskaźnika na wczesnym etapie firmy lub start-upu może być mylące.

ROIC daje jedynie ogólny przegląd

Chociaż omawiany wskaźnik dostarcza ważnych informacji, ważne jest, aby zauważyć, że nie mówi on nic o tym, jaki segment biznesu tworzy wartość.

Jaki jest dobry ROIC?

Trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź; moglibyśmy odpowiedzieć tak samo, jak odpowiadamy, co to jest dobry ROE. Im wyższa wartość procentowa ROIC, tym lepiej, a wiele zależy od branży i od tego, jak Twoja firma radzi sobie w porównaniu z konkurencją.

Jednak istnieje dobry wskaźnik, który daje Ci jednoznaczną odpowiedź w przypadku konkretnej firmy. Ponieważ ROIC mierzy, jak efektywnie firma wykorzystuje zainwestowany kapitał, jeśli średni koszt kapitału (WACC) jest niższy niż procentowy ROIC, aktualny poziom ROIC można uznać za rozsądny.

Przykład obliczenia ROIC

Aby zilustrować, jak obliczyć zwrot z inwestowanego kapitału dla konkretnej firmy, przejdźmy przez przykład. Aby uprościć liczby, przeanalizujmy fikcyjną korporację o nazwie ACME Corp.

W roku podatkowym 2021, ACME wygenerowało przychody w wysokości 10 milionów oraz 1,7 miliona zysku operacyjnego (EBIT). Stawka podatku dochodowego wynosiła 20%. Wykorzystując te dane, możemy obliczyć NOPAT, mianownik formuły ROIC.

NOPAT = EBIT * (1-stawka_podatku/100%) = $1,700,000 * (1 - 20/100) = $1,360,000

Firma posiada 5 milionów kapitału własnego w postaci pierwotnej inwestycji akcjonariuszy oraz 2 miliony długu długoterminowego. Całkowity kapitał zainwestowany do dyspozycji firmy można obliczyć następująco:

Invested_capital = kapitał własny + dług = $5,000,000 + $2,000,000 = $7,000,000

Teraz mamy wszystkie dane do końcowego obliczenia:

ROIC = NOPAT / invested_capital * 100% = ($1,360,000 / $7,000,000) * 100% = 19,4%

Alternatywne wskaźniki finansowe

Inne wskaźniki biznesowe mogą być stosowane, aby uzyskać jeszcze lepszy przegląd sytuacji firmy. FinansoPolis oferuje dedykowane narzędzia do podobnych wskaźników, takich jak kalkulator ROA oraz kalkulator ROCE.

Jeśli szukasz prostszych wskaźników, możesz odwiedzić nasz kalkulator ROI.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-04-13 16:16:32 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-09 12:35:01

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...