Kalkulator ROCE


Dowiedz się, jak zwiększyć zwrot z zaangażowanego kapitału stałego z FinansoPolis.

Co oznacza zwrot z zatrudnionego kapitału?

ROCE to wskaźnik biznesowy mierzący, jak dobrze firma generuje zysk ze swojego kapitału obrotowego. Innymi słowy, ten wskaźnik mówi o rentowności firmy. 

Istnieje wiele podobnych wskaźników finansowych. Niektóre z nich nieznacznie różnią się od ROCE i są często mylone. W tym artykule wyjaśnimy wszystkie niuanse i różnice między ROCE a jego alternatywami, takimi jak Zwrot z Zainwestowanego Kapitału, Zwrot z Aktywów oraz Zwrot z Kapitału Własnego.

Cechy

  • ROCE dostarcza informacji o tym, ile zysków firma generuje korzystając ze swojego kapitału.
  • Zatrudniony Kapitał reprezentuje całość aktywów firmy pomniejszoną o krótkoterminowe zobowiązania.
  • ROCE to wskaźnik bardzo podobny do ROIC.
  • ROCE powinien być wyższy niż Ważony Średni Koszt Kapitału, aby był uważany za dobry generator wartości.

Jak obliczyć zwrot z zatrudnionego kapitału stałego?

Formuła Zwrotu z Zatrudnionego Kapitału

ROCE = (EBIT / Capital_Employed) * 100%

Gdzie:

EBIT

Zysk przed odsetkami i podatkami, znany również jako dochód operacyjny, reprezentuje ile firma zarabia na swoim regularnym biznesie przed odliczeniem odsetek i podatków.

Zatrudniony Kapitał

Prościej mówiąc, to całkowity kapitał wykorzystywany przez firmę; można go obliczyć przez odjęcie bieżących zobowiązań od łącznych aktywów firmy.  

Zatrudniony Kapitał = łączne_aktywa - bieżące_zobowiązania

Z perspektywy rachunkowości, powyższa formuła jest równoważna kapitałowi własnym i długoterminowym zobowiązaniom.

Zatrudniony Kapitał = kapitał_własny + długoterminowe_zobowiązania

Zwrot ze Średniego Kapitału Zatrudnionego(ROACE)

Niektórzy inwestorzy preferują nieco odmienną metodę określania wartości ROCE i używają średniego zatrudnionego kapitału, czyli średniej arytmetycznej kapitału zatrudnionego na początku i końcu analizowanego okresu.

Średni Zatrudniony Kapitał = (Początkowy Kapitał + Końcowy Kapitał) / 2 

A teraz możemy wyprowadzić wzór ROACE:

ROACE = (EBIT / Średni Zatrudniony Kapitał) * 100%

Kluczowe wnioski z równań

  • ROCE może wzrosnąć dzięki zwiększeniu EBIT 
  • Wysokie długi długoterminowe mogą obniżyć wskaźnik ROCE, jeśli pieniądze nie są wykorzystywane efektywnie

Kiedy używać kalkulatora Zwrotu z Zatrudnionego Kapitału?

Zwrot z Zatrudnionego Kapitału to zaawansowany wskaźnik finansowy i, jeśli jest prawidłowo obliczony, może dostarczyć dobry przegląd efektywności firmy w przekształcaniu zainwestowanego kapitału w zyski. 

ROCE można stosować wymiennie z innymi podobnymi wskaźnikami. Aby uzyskać więcej informacji, możesz odwiedzić nasz kalkulator ROIC lub kalkulator ROA.

Jak używać ROCE do obliczania efektywności wykorzystania zatrudnionego kapitału?

ROCE to dobry wskaźnik efektywności firmy w wykorzystywaniu dostępnych zasobów do generowania zysków. Aby poprawnie interpretować jego wartość, ważne jest wiedzenie, że skoro ROCE pomija krótkoterminowe zobowiązania, jest przeznaczony do analizy perspektyw finansowania długoterminowego.

Jak używać ROCE do wyceny spółki?

Obliczanie ROCE to ważny element fundamentalnej analizy przedsiębiorstwa, ale nie jedyny. Ponieważ wiele czynników wpływa na rentowność firmy i perspektywy dalszego wzrostu, należy stosować również inne wskaźniki, aby określić rzeczywistą wartość firmy. 

Jak używać ROCE, aby określić, czy firma może uzyskać dodatkowe środki?

Dwie główne metody pozyskiwania dodatkowego finansowania dla firmy to zaciąganie długu lub sprzedaż akcji. Każda z opcji ma swoje zalety i wady. Jedno podstawowe pytanie musi zostać zadane przed zwiększeniem kapitału firmy: "czy firma będzie w stanie stworzyć większą wartość przy większym finansowaniu i dodatkowych kosztach?"

Można to określić, porównując ROCE z ważoną średnią kosztów kapitału (WACC). Jeśli ROCE jest wyższy niż WACC, dodatkowe środki mogą zostać przekształcone w zyski. 

Jak używać ROCE do porównywania firm?

Zwrot z zatrudnionego kapitału może być stosowany do porównywania firm. Szczególnie po to, by ustalić, jak dobrze wykorzystują dostępny kapitał.

Jednak nie powinno się go używać do analizy wyników finansowych firm z różnych branż. Ponieważ struktura tych firm jest radykalnie różna. 

Najlepsze podejście do tego zadania to porównanie ich ROCE z wartością odniesienia dla danej branży. 

Ograniczenia ROCE

Poniżej omawiamy sytuacje, kiedy należy zachować ostrożność w odniesieniu do wskaźnika ROCE.

ROCE nie jest uniwersalnym wskaźnikiem

Przeprowadzając obliczenia ROCE, można znaleźć użyteczne informacje o firmie, trendach i perspektywach pozyskiwania nowego finansowania. Jednak nie dostarcza on szczegółowych informacji o poszczególnych składnikach przedsiębiorstwa.

ROCE pomija inwestycje długoterminowe

Podobnie jak w przypadku ROIC, ten wskaźnik finansowy pomija inwestycje, które dopiero przyniosą zyski. Dlatego jeśli firma angażuje się w projekty długoterminowe, które mają generować dochód wiele lat w przyszłości, obliczenie ROIC nie ujawni pełnego potencjału firmy.

Startupy zwykle mają niski ROCE

Z podobnych powodów, nowo założone firmy mają niskie lub ujemne wskaźniki ROCE. Inwestycje potrzebują czasu, zanim zaczną przynosić zyski, a analizowanie tego wskaźnika w pierwszych latach działalności firmy nie zawsze jest odpowiednie. 

Jaki jest dobry wskaźnik ROCE?

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ wiele zależy od segmentu rynku. Najlepszym sposobem na określenie, jaka jest dobra wartość ROCE, jest sprawdzenie wartości odniesienia dla całej branży i porównanie ich z ROCE firmy.

Ponieważ celem wskaźnika ROCE jest analiza efektywności wykorzystania dostępnego kapitału poprzez porównanie ROCE z ważoną średnią kosztów kapitału (WACC), inwestorzy mogą stwierdzić, czy ROCE jest na tyle wysokie, aby uzasadnić dalsze inwestycje w firmę. 

Przykładowe obliczenie ROCE

Obliczenie ROCE jest stosunkowo proste, ponieważ wszystkie potrzebne informacje są dostępne w bilansie oraz w rachunku zysków i strat. Jedynym zadaniem jest podstawienie wartości do równania ROCE.

Obliczmy ROCE dla Apple Inc. (AAPL). W roku fiskalnym 2021 Apple wygenerowało EBIT $111,852,000,000. 

Firma ma średni zatrudniony kapitał równy $222,000,000,000, więc zwrot z zatrudnionego kapitału można obliczyć następująco:

ROCE = (EBIT / Średni Zatrudniony Kapitał) * 100% = $111,852,000,000 / $222,000,000,000 * 100% = 50,4%

Źródło: link

Alternatywne kalkulatory

FinansoPolis dostarcza również inne narzędzia finansowe, które mogą być stosowane do analizy efektywności firmy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze inne strony, takie jak kalkulator ROA i kalkulator ROIC

Jeśli szukasz bardziej podstawowych wskaźników, możesz odwiedzić nasz kalkulator ROI lub kalkulator ROE


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-04-13 16:25:42 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-09 13:16:48

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...