Kalkulator Regularnego Oszczędzania


%
%
%

Przygotuj plan oszczędzania z pomocą FianansoPolis.

Jakie korzyści daje regularne oszczędzanie?

Systematyczne oszczędzanie wykres

Stworzenie poduszki finansowej w ramach regularnego oszczędzania to wiele korzyści. Dzięki temu nagła utrata pracy czy niespodziewane wydatki nie zmuszą Cię do zaciągnięcia pożyczki – unikniesz w ten sposób spirali zadłużenia. Wysokie oszczędności to także sposób na bezpieczną jesień życia (według pesymistycznych prognoz, emerytura ZUS w 2050 roku może stanowić mniej niż połowę naszych zarobków).

To właśnie dlatego warto oszczędzać. Duże możliwości w tym zakresie daje tzw. procent składany – wówczas każde kolejne odsetki są obliczane nie tylko w odniesieniu do kapitału początkowego, lecz także dotychczas naliczonych odsetek. Dzięki temu nawet niewielkie kwoty w wieloletniej perspektywie wzrosną kilkukrotnie – mamy do zjawiska z efektem kuli śnieżnej.

Przykładowo, oszczędności 1000 zł z oprocentowaniem rocznym w wysokości 8%, po 30 latach zwiększą się do 1 107 833 zł (po odliczeniu 19% podatku Belki od zysku).

po 5 latach 71 018 zł
po 10 latach 169 126 zł
po 15 latach 304 657 zł
po 20 latach 491 885 zł
po 25 latach 750 530 zł
po 30 latach 1 107 833 zł

 

A co stanie się, jeśli będziesz każdego roku dokładał 3% nowych środków? Wówczas wartość końcowa kapitału będzie jeszcze wyższa – wyniesie ona ponad 1 529 349 zł. Jak widzisz, oszczędzanie nie wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Ważna jest systematyczność.

po 5 latach 75 122 zł
po 10 latach 190 864 zł
po 15 latach 364 626 zł
po 20 latach 620 748 zł
po 25 latach 993 207 zł
po 30 latach 1 529 349 zł

 

Regularne oszczędzanie pozwoli Ci osiągnąć wcześniejszą emeryturę. To ile potrzebujesz pieniędzy aby przejść na wcześniejszą emeryturę obliczysz w naszym Kalkulatorze FIRE.

Funkcje kalkulatora

To internetowe narzędzie jest wyposażone w wiele opcji. Możesz dzięki nim znacznie uprościć planowanie oszczędności oraz inwestycji. Oprócz naliczenia odsetek od kapitału początkowego uwzględnia ono także zmiany w wyniku regularnych wpłat zwiększających zgromadzone środki (jeśli planujesz zwiększać kapitał np. o 10% rocznie, obliczysz stopą zwrotu także dla takiego wariantu).

Oczywiście, program jest dostosowany do realiów – oblicza on także 19% podatku Belki od (od zysków kapitałowych) oraz wpływ inflacji na wartość nabywczą pieniędzy. Co ciekawe, po wprowadzeniu danych uzyskasz przejrzyste zestawienie. Oprócz danych liczbowych są to także wykresy oraz interpretacja tekstowa.

Lista funkcji:
 
 • obliczanie odsetek od zgromadzonego kapitału
 • uwzględnianie regularnych wpłat oraz systematycznego zwiększania kapitału np. co roku o 3%
 • różne formy kapitalizacji
 • uwzględnianie podatku
 • obliczanie wpływu inflacji na zgromadzony kapitał
 • porady i wskazówki

Inwestowanie, oszczędzanie – jak zacząć?

Jak zacząć oszczędzanie

Jeśli chcesz, by Twoja przygoda z oszczędzaniem/inwestowaniem zakończyła się sukcesem, musisz pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim, jasno określ swój cel i kamienie milowe.

Na przykład, zakupując akcje spółki, określ próg, po którego przekroczeniu dokonasz sprzedaży. Może być to – w zależności od sytuacji – wzrost kursu o 5% czy 10% od momentu zakupu. Takie rozważne działanie pozwoli Ci uniknąć klęski.

Oczywiście, będąc początkującym inwestorem, nie powinieneś podejmować zbyt ryzykownych inwestycji (np. w kryptowaluty). Dają one szanse na wysoką stopę zwrotu, ale są obarczone wyższym stopniem ryzyka. Dlatego też nie są zalecane dla początkujących – duże wahania kursów itd. mogą sprawić, że podejmiesz nierozważną decyzję pod wpływem emocji. Powinieneś inwestować raczej długofalowo, rezygnując ze spekulacji. Roczny zysk 10% jest bardziej prawdopodobny niż 200% zysku w ciągu miesiąca. Twoje dochody z inwestycji powiększą się, nawet jeśli dysponujesz niewielkim kapitałem początkowym (możesz regularnie powiększać go poprzez regularne wpłaty z bieżących dochodów).

Porównując różne sposoby działania, zwracaj uwagę na takie aspekty, jak oprocentowanie w skali roku oraz częstotliwość kapitalizacji. Im częstsza kapitalizacja (np. miesięczna), tym większe masz szanse na wyższe zyski. Podczas analizy bierz pod uwagę także zagrożenia, takie jak np. inflacja oraz podatek Belki. Uważaj, by nie przewyższyły one szacowanego zysku. Jest to ważne, ponieważ w ostatnich latach lokaty czy konta oszczędnościowe mają oprocentowanie zdecydowanie niższe od inflacji.

Oszczędzanie a inwestowanie – jakie są różnice?

Choć niektórzy traktują te działania jako tożsame, to w rzeczywistości inwestowanie oraz oszczędzanie stanowią dwa różne rodzaje działań. Oszczędzanie to gromadzenie części obecnych dochodów w celu wykorzystania ich w przyszłości. W takiej sytuacji alokowanie środków w instrumenty finansowe ma na celu ochronę ich przed szkodliwym wpływem inflacji. Przykładowe sposoby oszczędzania to:

 • lokaty bankowe,
 • konta oszczędnościowe,
 • obligacje Skarbu Państwa.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku inwestycji, które polegają na alokowaniu pieniędzy w celu osiągnięcia korzyści finansowych w przyszłości. Mamy wówczas do czynienia ze znacznie szerszym wachlarzem dostępnych produktów finansowych – są to między innymi:

 • akcje spółek,
 • nieruchomości inwestycyjne (zakup lokalu pod wynajem bądź alokowanie środków w fundusze typu REIT – Real Estate Investment Trust),
 • surowce (kontrakty na ropę naftową, gaz itd.),
 • fundusze inwestycyjne, fundusze indeksowe, ETF

W odróżnieniu od oszczędzania ten drugi wariant ma na celu uzyskanie takich korzyści, które przewyższą stopę inflacji w danym okresie. Kolejną różnicą jest aspekt związany z ryzykiem. O ile oszczędzanie jest zasadniczo bezpieczną formą alokowania środków, to w przypadku  inwestycji zawsze należy liczyć się z możliwością utraty części bądź całości kapitału. Oczywiście, poziom ryzyka jest uzależniony od rodzaju inwestycji. Generalnie, im bardziej ryzykowna jest dana inwestycja, tym wyższa jest możliwa do uzyskania stopa zwrotu.

Nie myl oszczędzania ze spekulacją!

Wyżej opisane różnice sprawiają, że nie możesz mylić oszczędzania z inwestowaniem (spekulacją) – konieczne jest dobieranie odpowiednich narzędzi działania w zależności od celu. Oszczędzanie powinno być oparte o aktywa bezpieczne (np. obligacje skarbowe czy konta oszczędnościowe zabezpieczone w ramach BFG do wysokości 100 000 EUR). Z kolei w przypadku inwestycji można liczyć nawet na kilkadziesiąt czy kilkaset procent zwrotu, ale istnieje ryzyko, że przedsięwzięcie okaże się nietrafione. Stanie się tak na przykład, gdy

spółka, której akcje zakupimy, ogłosi wyniki finansowe niższe od oczekiwanych lub sytuacja makrogospodarcza w kraju ulegnie pogorszeniu. W takiej sytuacji należy liczyć się z tym, że wartość rynkowa zakupionych akcji się obniży. Wówczas może okazać się, że akcje nabyte z zamiarem szybkiego zarobku nie zyskają na wartości nawet w perspektywie kilku lat.

Czy Polacy oszczędzają?

Odpowiedź na to pytanie można poznać, analizując raporty instytucji zajmujących się badaniem zjawisk gospodarczych. Przykładowo, z badania przeprowadzonego w 2021 roku przez agencję Quality Watch (badanie dla BIG InfoMonitor) wynika, że zachowania respondentów w tej kwestii są podzielone. I tak zgodnie z raportem:

 • 35% ankietowanych stara się regularnie odkładać przynajmniej niewielkie sumy pieniędzy,
 • jedna piąta badanych zaczęła robić to dopiero wskutek pojawienia się pandemii koronawirusa,
 • co czwarty zapytany oświadczył, że ma zamiar oszczędzać, lecz aktualne dochody oraz wydatki uniemożliwiają mu takie działanie.

Najniższy odsetek (7%) twierdzi, że oszczędzanie w ich sytuacji nie jest konieczne.

Wyniki te pokrywają się z badaniem zrealizowanym dla Santander Consumer Banku. Zgodnie z nimi ok. jedna trzecia Polaków nie dysponuje obecnie żadnymi oszczędnościami. Taki stan rzeczy wynika z braku możliwości lub chęci oszczędzania. Według Krajowego Rejestru Długów, w 2021 roku niemal połowa Polaków miała na koncie oszczędności nie wyższe niż 5000 zł. Jak już jednak wiesz, nawet taką kwotę można powiększyć, nie ponosząc przy tym wielkiego ryzyka.

Zalety dywersyfikacji

Kluczem do bezpiecznego inwestowania lub oszczędzania jest dywersyfikacja, czyli różnicowanie prowadzonych działań w celu optymalizacji poziomu ryzyka. Jest to działanie często spotykane u przedsiębiorców podczas prowadzenia przez nich działalności gospodarczej (np. obsługa różnych klientów z różnych segmentów czy wchodzenie w nowe sektory rynku), aczkolwiek każdy z nas może zgodnie z tą metodą. W przypadku szarego Kowalskiego będzie to strategia polegająca na zbudowaniu takiego portfela, który będzie składał się z różnego rodzaju aktywów. Dzięki temu możliwe jest połączenie działań inwestycyjnych oraz oszczędzania.

W jaki sposób należy dywersyfikować działania? Nie ma na to pytanie jednoznacznej, uniwersalnej odpowiedzi, która zapewni satysfakcjonujące zyski. Zasadniczo, powinno się dzielić portfel z uwzględnieniem aktywów o różnym poziomie ryzyka. Przykładowo, może być to:

 • 60% środków w formie akcji przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (umiarkowany poziom ryzyka),
 • 30% kapitału w postaci obligacji skarbowych (niskie ryzyko). Ciekawym rozwiązaniem są obligacje indeksowane inflacją,
 • 10% w pozostałe rodzaje aktywów (np. złoto inwestycyjne, kryptowaluty itd.).

Takie postępowania pozwala na osiągnięcie różnych celów jednocześnie. Inwestycje w akcje – o ile są właściwie przeprowadzone – pozwalają na kilku- czy kilkunastoprocentową stopę zysku w ujęciu rocznym. Z kolei obligacje (zwłaszcza te  emitowane przez Skarb Państwa) to jedna z najbezpieczniejszych form inwestowania, która gwarantuje pewne wpływy finansowe. Jeśli okaże się, że inwestycje w akcje okazały się niestety nietrafione, to straty z tego tytułu zostaną częściowo pokryte przez zyski z obligacji. Taki stan rzeczy oznacza, że dzięki dywersyfikacji możemy być spokojni o stan zainwestowanych środków.

Z kolei w przypadku zainwestowania wszystkich posiadanych pieniędzy w akcje spółki, która w krótkiej perspektywie okaże się czarnym koniem, przyniesie wyższe zyski niż ma to miejsce w przypadku dywersyfikowania posiadanych środków. Z drugiej strony, błędne decyzje mogą okazać się bardzo dotkliwe. W takiej sytuacji różnicowanie można potraktować jako działanie kompromisowe, które stanowi równowagę między zarabianiem a ochroną kapitału przed inflacją.

Dywersyfikacja posiadanego kapitału a obliczanie stopy zwrotu – jak to zrobić?

dywersifikacja

Jak już wspomniano, poprzez dywersyfikację rozumie się rozdzielenie posiadanych środków między różne instrumenty finansowe. Każdy z nich różni się między innymi pod kątem takich kryteriów jak:

 • stopa zwrotu (w przypadku obligacji znamy dokładną bądź przybliżoną rentowność; z kolei akcje to taki instrument finansowy, w przypadku którego stopę zwrotu możemy jedynie oszacować),
 • okres inwestycji (np. akcje można zakupić czy sprzedać właściwie w każdym momencie, podczas gdy zysk z obligacji jest wypłacany dopiero w okresie ustalonym w umowie),
 • koszty (w przeciwieństwie do akcji przedsiębiorstw, podczas zakupu obligacji skarbowych nie ponosi się żadnych prowizji).

Taki stan rzeczy oznacza, że obliczenie łącznej, średniej stopy zwrotu może sprawić trudności. Jeśli wykonujesz swoje obliczenia za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub ręcznie, uzyskanie poprawnego wyniku może być czasochłonne. Co więcej, żmudne będzie także porównywanie różnych scenariuszy. Podczas robienia prognozy zapewne będziesz chciał poznać odpowiedź na takie pytanie jak np. jak zmieni się poziom rentowności, jeśli zwiększysz udział danego aktywa w Twoim portfelu inwestycyjnym?

Odpowiedź na to oraz wiele innych pytań poznasz, jeśli podczas wykonywania prognoz wykorzystasz internetowy kalkulator oszczędzania. Dzięki temu narzędziu będziesz w stanie w szybki sposób obliczyć zyski z inwestycji, jeśli podzielisz posiadany kapitał np. w następujący sposób:

 • 60% jako akcje spółek notowanych na giełdzie (przykładowa prognozowana stopa zwrotu to 8% rocznie),
 • 40% w formie obligacji (średnia stopa zwrotu ok. 3%).

Wystarczy, byś w celu uzyskania łącznego wyniku obliczył średnią stopę zwrotu dla całego kapitału. W tym celu musisz średnią ważoną (podobnie liczy się np. ocenę końcową dla ucznia, nadając pojedynczym ocenom ze sprawdzianów, kartkówek itd. różne wagi). Dla powyższego przykładu średnia stopa zwrotu wyniesie 0,6*0,08+0,4*0,03=6%. Mając takie informacje, uzyskanie

ostatecznego wyniku nie będzie niczym trudnym. Aby dowiedzieć się, jak zachowa się cały portfel inwestycyjny w długim okresie, musisz jeszcze określić m.in. na jaki okres (w miesiącach lub latach) jesteś w stanie zdeponować kapitał oraz czy planujesz go regularnie powiększać.

Podsumowanie

Wbrew pozorom, podejmowanie decyzji dotyczących sposobu oszczędzania lub inwestowania kapitału nie jest niczym prostym. Jeśli posiadasz wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki oraz instrumentów finansowych – masz duże szanse na osiągnięcie sukcesu. Twoje możliwości staną się jeszcze większe, jeśli wykorzystasz podczas podejmowania decyzji np. internetowy program do obliczania przyszłego zysku z inwestycji.

Dzięki niemu będziesz w stanie szybko porównać poszczególne warianty i wybrać optymalny sposób działania. Oczywiście, przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestowania musisz pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem poniesienia strat.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-02-24 14:58:20 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-06-23 16:56:18

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...