Kalkulator współczynnika hedgingu


Obniż ryzyko inwestycyjne z FinansoPolis

analiza danych

W tym artykule krótko wyjaśnimy, czym właściwie jest współczynnik hedgingu, jak można obliczyć jego wartość oraz jak interpretować wyniki.

Czym jest współczynnik hedgingu?

Współczynnik hedgingu to prosty wskaźnik szacujący, jaka część Twojego portfela inwestycyjnego jest zabezpieczona przed ryzykiem poprzez hedging. Ten prosty współczynnik pozwala zarządzać poziomem ryzyka, który jesteś gotów podjąć.

Im wyższy jest współczynnik, tym większa część Twojego portfela jest zabezpieczona przed ryzykiem inwestycyjnym za pomocą hedgingu.

Najniższa wartość współczynnika hedgingu wynosi 0% (brak zabezpieczenia) a maksymalna wartość wynosi 100% (wszystkie aktywa są zabezpieczone).

Formuła współczynnika hedgingu

Formuła do obliczania współczynnika hedgingu to prosta korelacja wartości zabezpieczonych inwestycji do łącznej wartości wszystkich Twoich aktywów. 

Formuła współczynnika hedgingu

Przykład obliczenia współczynnika hedgingu

Na przykład, przeanalizujmy rzeczywisty przypadek inwestycji: fundusze ETF. Załóżmy, że masz dwa fundusze ETF, a jeden z nich jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym poprzez hedging.

 • Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (Zabezpieczony przez hedging) $100k
 • ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (Nie zabezpieczony) $50k 

Oba fundusze inwestują na globalnym rynku akcji, ale tylko pierwszy z nich jest zabezpieczony przed wahaniem walut przez hedging. Obliczmy więc współczynnik hedgingu dla całego portfela.

Łączna wartość portfela = $100k + $50k = $150k

Wartość zabezpieczonych aktywów = $100k

Współczynnik hedgingu = Wartość zabezpieczonych aktywów / Łączna wartość portfela * 100% = $100 / $150 = 66%

Jaki jest najlepszy współczynnik hedgingu?

Najlepszy współczynnik hedgingu powinien odzwierciedlać Twoją tolerancję na ryzyko. Osoby unikające ryzyka powinny dążyć do jak najwyższego współczynnika hedgingu. Z kolei osoby z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym i znające ryzyko mogą nawet nie korzystać z hedgingu. 

Współczynnik hedgingu może również różnić się w zależności od klasy aktywów, ponieważ różne rodzaje inwestycji charakteryzują się różną zmiennością.

Innym czynnikiem, który inwestor powinien wziąć pod uwagę, jest koszt hedgingu, ponieważ tego rodzaju "ubezpieczenie" ma swoją cenę. Może to przybrać formę wyższej prowizji lub niższego potencjału dla całego portfela.

Ograniczenia tej techniki

obliczenia

Hedging może być skutecznym narzędziem zarządzania ryzykiem. Istnieje jednak kilka ograniczeń współczynnika hedgingu, w tym:

 1. Dokładność:
  Współczynniki hedgingu opierają się na danych historycznych i założeniach dotyczących warunków rynkowych. W związku z tym mogą one nie przewidywać dokładnie przyszłych ruchów rynkowych, co czyni je mniej skutecznymi jako narzędzia zarządzania ryzykiem.

 2. Koszt:
  Hedging może być drogi, zwłaszcza jeśli bazowy aktyw jest niestabilny lub jeśli są wysokie koszty transakcyjne związane z kupnem i sprzedażą kontraktów futures.

 3. Płynność:
  Na niektórych rynkach może być trudno znaleźć odpowiednie kontrakty futures do zabezpieczenia przed bazowym aktywem, co może ograniczyć skuteczność hedgingu.

 4. Korelacja:
  Współczynnik hedgingu zakłada stałą korelację między aktywem bazowym a kontraktem futures. Jeśli ta korelacja się zmienia, skuteczność hedgingu może być zmniejszona.

 5. Czas trwania:
  Współczynnik hedgingu zakłada stały horyzont czasowy dla hedgingu. Jeśli ruch cenowy bazowego aktywa przekroczy horyzont czasowy, hedging może być mniej skuteczny.

 6. Ryzyko kontrahenta:
  Hedging polega na zawieraniu umowy z kontrahentem, co może narazić uczestnika na ryzyko kontrahenta, jeśli kontrahent nie spełni swoich zobowiązań.

 7. Ograniczenia regulacyjne:
  Pewne regulacje lub polityki mogą ograniczać korzystanie z strategii hedgingu lub czynić je droższymi w realizacji.

FAQ

Co to znaczy hedging?

Hedging to metoda zmniejszania ryzyka dużych strat z inwestycji kosztem wartości przyszłych zysków. Jest najczęściej używane do zabezpieczania przed wahaniem walut, ponieważ nieoczekiwany spadek wartości waluty może zamienić zysk na stratę.

Co oznacza zabezpieczony portfel?

Proces hedgingu portfela to działanie dostosowywania ogólnego poziomu ryzyka, który jesteś gotów podjąć. 


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-09-17 11:30:22 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-10 17:47:51

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...